فهرست موضوعی استاندارد ها
010 AGA American Gas Association
استانداردهاي انجمن گاز آمريکا
AGA استاندارد جزئیات
018 API American Petroleum Institute
استانداردهاي انجمن پتروشيمي آمريکا
API استاندارد جزئیات
019 API REPORTS API Technical Reports
گزارشات فني انجمن پتروليوم آمريکا
API REPORTS استاندارد جزئیات
188 BP British Petroleum
استانداردهاي نفت انگليس
BP استاندارد جزئیات
039 CGA Compressed Gas Association
استانداردهاي انجمن گاز فشرده
CGA استاندارد جزئیات
321 DOE Department of Energy
بخش انرژي
DOE استاندارد جزئیات
329 EI Energy Institute
موسسه انرژي
EI استاندارد جزئیات
201 EIGA European Industrial Gases Association
انجمن گازهاي صنعتي اروپا
EIGA استاندارد جزئیات
191 EXXONMOBIL Exxon Mobil Corp
استانداردهاي شرکت اگزون موبايل
EXXONMOBIL استاندارد جزئیات
175 GIS Gas Industry Standards
استانداردهاي صنعت گاز
GIS استاندارد جزئیات
063 GPA Gas Processors Association
استانداردهاي سيستم هاي پردازش دهنده گاز
GPA استاندارد جزئیات
144 GPSA Gas Processors Suppliers Association
انجمن تامين کنندگان پردازش هاي گازي
GPSA استاندارد جزئیات
255 IGEM Institution of Gas Engineers & Managers
موسسه مهندسين و مديران گاز
IGEM استاندارد جزئیات
302 IGS Iranian Gas standards
استانداردهاي گاز ايران
IGS استاندارد جزئیات
189 IP The Institute of Petroleum
استانداردهاي انجمن پتروشيمي
IP استاندارد جزئیات
128 IPS Iranian Petroleum standards
استانداردهاي نفت ايران
IPS استاندارد جزئیات
192 JGC Japan Gasoline Company
استانداردهاي شرکت نفتي ژاپن
JGC استاندارد جزئیات
199 KTA KERNTECHNISCHEN AUSSCHUSSES
كميسيون استانداردهاي ايمني هسته اي
KTA استاندارد جزئیات
264 NG National Grid, Natural Gas & Electricity
شبکه ملي، گاز طبيعي و برق
NG استاندارد جزئیات
301 NIOEC National Iranian Oil Engineering and Construction Company
شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
NIOEC استاندارد جزئیات
154 NORSOK Norwegian Petroleum Industry
استانداردهاي نفت نروژ
NORSOK استاندارد جزئیات
315 NPCS National Petrochemical Company Standards
شرکت ملي صنايع پتروشيمي
NPCS استاندارد جزئیات
318 PEI Petroleum Equipment Institute
موسسه تجهيزات نفتي
PEI استاندارد جزئیات
139 PETROBRAS Petroleo Brasileiro
استانداردهاي نفت برزيل
PETROBRAS استاندارد جزئیات
140 PETRONAS Petrolium Nasional Berhad
استانداردهاي نفت مالزي
PETRONAS استاندارد جزئیات
187 SHELL Shell Oil Company
استانداردهاي شرکت نفتي شل
SHELL استاندارد جزئیات
190 TOTAL Total S.A.
استانداردهاي شرکت نفتي توتال
TOTAL استاندارد جزئیات
283 UOP Universal Oil Products
محصولات جهاني نفت
UOP استاندارد جزئیات

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute