فهرست موضوعی استاندارد ها
138 ABNT Associacao Brasileira de Normas Tecnicas
استانداردهای ملی برزیل
ABNT استاندارد جزئیات
009 AFNOR Association Francaise de Normalisation
استانداردهاي کشور فرانسه به زبان فرانسه
AFNOR استاندارد جزئیات
017 ANSI American National Standards Institute
استانداردهاي ملي آمريکا
ANSI استاندارد جزئیات
119 AS Australian Standards
استاندارد هاي ملي استراليا
AS استاندارد جزئیات
034 BSI British Standards Institute
استانداردهاي موسسه استانداردهاي بريتانيا
BSI استاندارد جزئیات
036 CEN European Committee for Standardization
استانداردهاي کميته استاندارد سازي اروپا
CEN استاندارد جزئیات
040 CGSB Canadian general standards board
استانداردهاي صنعتي کشور کانادا
CGSB استاندارد جزئیات
043 CSA Canadian Standard Association
استانداردهاي ملي کانادا
CSA استاندارد جزئیات
046 DIN Deutsches Institut Fur Normung
استانداردهاي ملي آلمان به زبان انگليسي
DIN استاندارد جزئیات
161 DS Dansk Standard
استانداردهاي دانمارک
DS استاندارد جزئیات
055 EN Europian Union Standard
استانداردهاي اتحاديه اروپا
EN استاندارد جزئیات
198 EU European Union
استانداردهاي محيط زيست خودرو اروپا
EU استاندارد جزئیات
057 EURO Commission of the European Communities
استانداردهاي اروپا
EURO استاندارد جزئیات
062 GOST Gosudarstvennye standarty state standard gost
استاندارد هاي ملي روسيه به زبان انگليسي
GOST استاندارد جزئیات
084 ISO International Organization for Standardization
استاندارد هاي سازمان بين المللي استاندارد
ISO استاندارد جزئیات
089 JIS Japanese Industrial Standards
استانداردهاي صنعتي ژاپن
JIS استاندارد جزئیات
304 JSA Japanese Standards Association
استانداردهاي ملي ژاپن
JSA استاندارد جزئیات
258 KSA Korean Standards Association
موسسه استانداردهاي کره
KSA استاندارد جزئیات
310 NEN Netherlands Standardization Institute
موسسه استاندارد هلند
NEN استاندارد جزئیات
266 NISO National Information Standards Organization
سازمان ملي استاندارد اطلاعات
NISO استاندارد جزئیات
267 NIST National Institute of Standards and Technology
موسسه ي ملي استانداردها و تکنولوژي
NIST استاندارد جزئیات
125 OIML The International Organization of Legal Metrology
سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني
OIML استاندارد جزئیات
153 SNZ Standards New Zealand
استانداردهاي نيوزلند
SNZ استاندارد جزئیات
117 UNI Ente Nazionale Italiano Di Unifacazione
استانداردهاي ايتاليا
UNI استاندارد جزئیات

نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute