مشخصات استاندارد

A2LA 2023 استاندارد

استانداردهاي آزمايشگاه ها
American Association For Laboratory Accreditation
A2LA استاندارد
The American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) is a nonprofit, non-governmental, public service, membership society. A2LA provides comprehensive services in laboratory accreditation and laboratory-related training. Services are available to any type of organization, be it private or government.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 345 کد استاندارد : 001
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2023 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

A2LA جدیدترین استانداردهای
A2LA A308
A2LA A308:2023
A2LA F209
A2LA F209:2023
A2LA F918
A2LA F918:2023
A2LA G103
A2LA G103:2023
A2LA G106
A2LA G106:2023
A2LA G115
A2LA G115:2023نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute